Achtergrondinformatie

De verlichting op de windmolens, heeft vanaf voorjaar 2013 vragen opgeroepen bij de media. De 36 turbines van het Prinses Alexia Windpark van Nuon zijn voorzien van lichten (2 op de turbine zelf en 3 op de mast in de omvang van een biervaatje) die overdag wit branden en ’s nachts rood knipperen. Dit is een wettelijke verplichting. De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) behartigt de belangen van de luchtvaartveiligheid. Bij objecten van 100 meter of hoger hoort verlichting aangebracht te worden. Op grond van onder meer internationale burgerluchtvaartregelgeving worden vanuit de inspectie hindernismarkering en –lichten voor objecten van 150 meter of hoger verplicht gesteld. De turbines van het Prinses Alexia Windpark in Zeewolde voldoen volledig aan de door ILT gestelde eisen aan de verlichting. De verlichting moet gezien worden als een soort bakenverlichting.

Iets meer details over de voorwaarden voor verlichting:

a.      met een hoogte van 150 meter of meer ten opzichte van het maaiveld;

b.      met een hoogte van 100 meter of meer ten opzichte van het maaiveld binnen een afstand van 120 meter van een snelweg of waterweg;

c.       met een hoogte van 100 meter of meer ten opzichte van het maaiveld binnen laagvlieggebieden voor de luchtvaart;

d.      met een hoogte van 45 meter of meer ten opzichte van het maaiveld binnen een afstand van 950 m (ruim 0,5NM) tot een SAR route;

e.      overige windturbines waarvan de Minister van Infrastructuur en Milieu en/of de Minister van Defensie het op grond van een aeronautische studie nodig acht dat deze worden voorzien van obstakelmarkering en/of obstakellichten.

Het Prinses Alexia Windpark is het eerste windpark in Nederland van deze omvang. Hoewel er bij Nuon slechts enkele officiële klachten zijn ontvangen over de verlichting, is naar aanleiding van diverse signalen in de media tóch besloten om te bekijken of de verlichting aangepast kan worden. Dit met het doel om eventuele overlast voor omwonenden te verminderen voor zover dat mogelijk is binnen de wettelijke eisen die aan de verlichting gesteld worden, mogelijk is.

Ook vanuit de windbranche (NWEA) is er veel belangstelling voor dit onderwerp. De ambitie om wind op land te realiseren is groot (zowel vanuit de overheid als vanuit de windbranche) en voor eventuele toekomstige windparken kiest men ook graag verlichting die geen/zo weinig mogelijk hinder oplevert voor omwonenden.

Daarom is een onderzoekspilot gestart. Aan de pilot werken het rijk, de provincie Flevoland, de gemeente Zeewolde, een aantal partijen uit de sector en windparkeigenaar Nuon samen.

In het onderzoek worden drie verschillende verlichtingsvarianten geanalyseerd. Dit zijn:

1.      Contourverlichting; alleen de windmolens aan de randen van het windpark krijgen verlichting, waarbij ook wordt onderzocht of de verplichte maximale afstand van 900 meter tussen de overgebleven obstakellichten aan de randen vergroot kan worden.

2.      Vast brandend; de flitsende rode lampen van de contourverlichting branden tijdens de avond- en nachtperiode continu in plaats van knipperend.

3.      Variatie lichtintensiteit; door installatie van een helderheidssensor branden bij helder weer de lampen van variant 2 minder fel en bij slecht weer (regen, mist, sneeuw) feller.

Door middel van een digipanel wordt de mening van omwonenden, belanghebbenden en andere betrokkenen meegenomen in het onderzoek. Deelnemers van het digipanel krijgen in de onderzoeksperiode een aantal keer een online vragenlijst waarop zij hun ervaringen kunnen delen. Binnenkort wordt een gerichte campagne gestart om deelnemers te werven en kunnen geïnteresseerden voor het digipanel zich aanmelden op www.windmolenverlichting.nl. Op basis van de uitkomsten zal gekeken worden wat de mogelijkheden zijn om de verlichting aan te passen.

De uitkomsten zijn een half jaar na de start van het onderzoek te verwachten. 

Altijd op de hoogte zijn? Volg het onderzoek op Twitter. 
@windmolenlicht